Algemene voorwaarden winkels Phone House aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging Dutch Connectivity Partners UA, gevestigd

Algemene voorwaarden
   1. Definities
   2. Algemene bepalingen
   3. Bemiddeling bij abonnementen
   4. De Overeenkomst
   5. Betaling
   6. Garantie
   7. Eigendomsvoorbehoud
   8. Aansprakelijkheid
   9. Inruilvoorwaarden
Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie
   10. Levering
Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand
   11. Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde
Aanvullende voorwaarden reparatie
   12. Uitvoering van de reparatiewerkzaamheden
   13. Verplichtingen Klant
Slotbepalingen
   14. Klachten
   15. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1 Definities
1.1 WPH: Winkels Phone House welke zijn aangesloten in de Coöperatieve Vereniging Dutch Connectivity Partners UA (KvK: 01082940), waaronder mede begrepen iedere rechtspersoon die rechtmatig de handelsnaam Phone House voert.
1.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met WPH.
1.3 Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met WPH.
1.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met WPH.
1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en WPH.
1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door WPH georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.7 Product: iedere zaak of goed dat door WPH aan de Klant is geleverd en/of ter reparatie of inruil wordt aangenomen.
1.8 Dienst: alle werkzaamheden die WPH gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de Klant.
1.9 Aanbieder: iedere derde partij die via de bemiddeling van WPH een abonnement aanbiedt.
1.10 Website: de website www.phonehouse.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Indien WPH op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar nimmer enig recht aan ontleend worden.
2.2 WPH voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het door WPH gehanteerde privacy statement verwerkt. Het privacy statement is te vinden op de Website.

Artikel 3 Bemiddeling bij abonnementen
3.1 Indien de Klant een abonnement met een Aanbieder afsluit treedt WPH enkel op als bemiddelende partij tussen de Klant en de Aanbieder. WPH wordt geen partij bij de overeenkomst die de Klant met de Aanbieder sluit.
3.2 Op alle door de Klant met de Aanbieder gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder van toepassing. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst met de Aanbieder dient de Klant rechtstreeks te melden aan de Aanbieder.
3.3 Indien de Aanbieder geen abonnement met de Klant wenst te sluiten en/of weigert tot aansluiting van de Klant op het mobiele netwerk is WPH niet aansprakelijk voor eventuele schade. Voor zover de Klant in het kader van het afsluiten van het Abonnement betalingen aan WPH heeft verricht, is de Klant gerechtigd tot restitutie van die betalingen.

Artikel 4 De Overeenkomst
4.1 Alle door WPH gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.
4.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een door WPH gedane aanbieding of prijsopgave schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 5 Betaling
5.1 De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Klant is niet gerechtigd verrekening toe te passen.
5.2 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door WPH aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dan is de Klant aan WPH buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:a) Ten aanzien van een Consument maakt WPH-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor
A. Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.
B Ten aanzien van een Bedrijf maakt WPH-aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
5.3 WPH is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.
5.4 De aan WPH toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

Artikel 6 Garantie
6.1 De Klant heeft wettelijke garantie. Dit betekent dat de Klant recht heeft op een deugdelijk Product.
6.2 De Klant dient het Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste aantallen en soort. De Klant dient WPH zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over direct waarneembare gebreken aan het Product. Ingeval het Product gebreken vertoont heeft de Klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van WPH gevergd kan worden.
6.3 Op de door WPH geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie De eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de producent of toeleverancier van het Product is verstrekt. Voor de garantieperiode wordt eveneens verwezen naar de producent.
6.4 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
De Klant jegens WPH in gebreke is; en/of
• De Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of Bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of
• De Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WPH en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking; en/of
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1   De door WPH geleverde Producten blijven eigendom van WPH tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
7.2   In het geval dat WPH een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van WPH vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1   De aansprakelijkheid van WPH is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval door de verzekeraar van WPH wordt uitgekeerd.
8.2   Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van WPH beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.3   WPH is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WPH aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan WPH toegerekend kunnen worden; en/of
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
8.4   WPH sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste besparingen, uit.
8.5   WPH is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan producten of diensten die niet van WPH gekocht zijn, waaronder begrepen schade in verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.
8.6   WPH zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in artikel 8.1 tot en met 8.4, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WPH of haar management of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

Artikel 9 Inruilvoorwaarden
9.1 Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van WPH. WPH is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen, tenzij de Klant een beroep kan doen op de garantieregeling in artikel 6 van deze voorwaarden. De Klant ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon.
9.2  Inruil is enkel mogelijk indien:
• de Klant kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs) dat hij koper en rechtmatig eigenaar is van het Product;
• het Product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel netwerk;
• het Product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat;
• het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.
9.3   WPH is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via het Product nadat deze is ingeruild.
9.4   Indien na ontvangstneming van het ingeruilde Product blijkt dat de Klant of het Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 9.2 is WPH gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de Klant gehouden op eerste verzoek van WPH de desbetreffende bedragen aan WPH terug te betalen. Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie

Artikel 10 Levering
10.1   Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan WPH de Producten voor de Klant reserveren. WPH garandeert niet dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd. De door WPH opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
10.2   Indien het Product door WPH wordt toegezonden, zal aan de leveringsplicht van WPH, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WPH geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. WPH is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen bij de Klant. Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand

Artikel 11 Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde
11.1   Op iedere Overeenkomst op afstand zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aanvullend en naast deze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vindbaar op de Website (http://phonehouse.nl/thuiswinkelvoorwaarden/).
11.2   In het geval de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en deze algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de desbetreffende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.


Aanvullende voorwaarden reparatie

Artikel 12 Uitvoering van de reparatiewerkzaamheden
12.1   WPH behoudt zich het recht voor reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een Product (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of verwijderd. WPH is gerechtigd de reparatiewerkzaamheden niet uit te voeren of de uitvoering daarvan te staken indien blijkt dat het Product naar het oordeel van WPH om economische of technische redenen niet meer te repareren is.
12.2   Reparatiewerkzaamheden worden alleen uitgevoerd bij Producten waarop WPH volgens de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Indien WPH dit noodzakelijk acht kan een Product door worden gestuurd naar de betreffende fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische reparatie. Eventuele vertraging die ontstaat als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden. WPH is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
12.3   Toegezegde termijnen waarbinnen WPH het Product meent te kunnen retourneren aan de Klant zijn van indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
12.4  WPH verleent een garantie van negentig (90) dagen op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte materialen en de verrichte arbeid.
12.5   Vanaf het moment dat het Product gerepareerd is, dient de Klant zestig (60) dagen na kennisgeving daarover, het Product af te halen bij WPH. Indien de Klant dit nalaat zal het eigendom van het Product overgaan op WPH. WPH is dan gerechtigd het Product te verkopen ter compensatie voor de door WPH gemaakte (reparatie)kosten.

Artikel 13 Verplichtingen Klant
13.1  De Klant dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het Product te voorkomen. WPH is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.
13.2   De Klant dient de simkaart en/of geheugenkaart(en) te verwijderen uit het Product voordat de Klant het Product aanbiedt aan WPH voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart(en), alsmede de data die op het Product zelf is opgeslagen.
13.3   Door het afnemen van een Dienst verklaart de Klant dat hij/zij bekend is met het feit dat WPH mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het Product op de beginwaarden moet instellen om de Dienst uit te kunnen voeren.
13.4  In aanvulling op artikel 17.3 verklaart de Klant dat zij er mee bekend is dat door de uitvoering van de Dienst het Product weer in de vergrendelde (simlock) status wordt gebracht, met als gevolg dat na de uitvoering van de Dienst het Product mogelijk geen verbinding kan maken het mobiele telefonienetwerk. De Klant gaat ermee akkoord dat alle kosten die verbonden zijn aan het ontgrendelen van het Product voor rekening van de Klant komen.
Slotbepalingen

Artikel 14 Klachten
14.1   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame termijn na ontdekking volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk worden ingediend bij WPH. Klachten betreffende gebreken van het Product moeten binnen zestig (60) dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, ingediend worden.
14.2  T WPH spant zich in bij haar ingediende klachten binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WPH binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.4   Op de Website staat vermeld hoe en waar klachten kunnen worden aangemeld.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WPH en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2   Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor WPH alleen bindend indien en voor zover deze door WPH uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3   Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
15.4   Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op derden worden overgedragen indien WPH hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.5   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WPH partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.6   De Klant en WPH zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.7   Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand, zal de Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten van de Klant. De geschillencommissie Thuiswinkel neemt de klacht van de Klant enkel in behandeling indien de Klant binnen bekwame termijn (zestig (60) dagen na ontdekking), de klacht aan WPH heeft voorgelegd. Een klacht dient binnen drie maanden na melding aan WPH aan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te worden.
15.8   Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechtbank in het arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen, bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en WPH.